Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Očakávanie v láske,

nie je nepodmienečná láska.

Janko Bálint

Online

Máme online 8 hostí Designed by:

EVANGELIUM SV. TOMÁŠE PDF Tlačiť E-mail

 

 

EVANGELIUM SV. TOMÁŠE
Před těmito logii, výroky by mnělo být uvedeno "Ježíš pravil", leč ve shodě s autorem
překladu jsem téhož názoru, že sbírka Ježíšových výroků toho nemá zapotřebí.
1. Kdo najde výklad těchto výroků, neokusí smrti.
2. Člověk který hledá, ať nepřestává hledat. Když najde, bude otřesen, bude se divit
a stane se pánem veškerenstva.
3. Když vám ti, kteří vás vedou, říkají: "Hle, království je v nebi", pak vás předejdou
ptáci. Kdyby vám říkali: "Je v moři", předejdou vás tam ryby. Ale království je ve
vás a mimo vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi
živého Boha. Když však sami sebe nepoznáte, ocitnete se v chudobě a sami
budete ochuzeni.
5. Starý muž se bez váhání zeptá docela malého dítěte sedmidenního, kde je místo
života, a bude žít. Neboť mnozí první budou poslední a stanou se jedním jediným
(...budou mít věčný život...).
6. Poznej, co je před tvou tváří a zjeví se ti to, co je ti skryto. Není totiž nic skryto,
co nebude zjeveno.
8. Jeho učedníci se ho ptali a řekli mu: "Chceš, abychom se postili a jakým
způsobem se máme modlit? Budeme dávat almužny a jaké jídlo budeme
dodržovat? Ježíš řekl: "Nelžete a nedělejte to, co nenávidíte, neboť všechny věci
jsou zjevné před tváří nebe. Nic totiž není utajeno, co by se neukázalo a co je
skryto, nezůstane nezjeveno.
13. Blahoslavený je lev, kterého sní člověk, takže ten lev se stane člověkem; zavržený
však je člověk, kterého sní lev a člověk se stane lvem.
14. Člověk je podobný moudrému rybáři. Ten hodil svou síť a vytáhl ji z moře plnou
malých ryb. Mezi nimi našel ten moudrý rybář velkou dobrou rybu. Vyhodil
všechny malé ryby do moře a vybral bez váhání tu velkou rybu. Kdo má uši ke
slyšení, ať slyší.
17. Hle, vyšel rozsévač, nabral do dlaně a rozhazoval. Některá semena padla na cestu.
Ptáci přišli a sezobali je. Jiná padla na skálu a nezapustila kořeny dolů do země a
nevyhnala klas. A jiná padla do trní, které semeno udusilo a červ je sežral. A jiná
padla na dobrou zemi a vydala dobrý plod. Přinesla šedesátinásobek a
stodvacetinásobek.
18. Hodil jsem na svět oheň a udržuji jej, dokud neshoří.
19. Toto nebe pomine a pomine i to, které je nad ním. Mrtví neožijí a živí nebudou
umírat. V den, kdy jste snědli to, co je mrtvé, udělali jste z toho živé. Co budete
dělat, když byste byli v světle? V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma.
Když se stanete dvěma, co budete dělat?
21. Učedníci: "Víme, že od nás odejdeš. Kdo bude naším vůdcem?" Ježíš řekl: "Kam
přijdete, půjdete k Jakubu Spravedlivému, kvůli němuž vzniklo nebe i země."
23. Srovnejte mne s někým a řekněte mi, komu jsem podoben. Šimon Petr: "Jsi
povoben spravedlivému andělu." Matouš: "Jsi podoben filozofu, moudrému
člověku." Tomáš: "Mistře, má ústa nedovedou vyjádřit, komu jsi podoben." Ježíš
řekl: "Nejsem tvůj mistr, protože jsi pil z tryskajícího pramene a opil ses. A vzal
ho, poodešel a řekl mu tři slova. Když Tomáš přišel k druhům, ptali se ho: "Co ti
to řekl Ježíš?" Tomáš odpověděl: "Když vám řeknu jedno ze slov, které mi řekl,
vezmete kameny a budete je na mě házet a z těch kamenů vyjde oheň a spálí
vás."
24. Když se postíte, zhřešíte a když se budete modlit, budete odsouzeni a když budete
dávat almužny, způsobíte škodu svým duchům. Když půjdete do nějaké země a
budete procházet tamějšími kraji a přijmou vás tam, jezte co vám předloží a
uzdravujte jejich nemocné. Neboť to, co vchází do vašich úst, vás neposkvrní, ale
to, co vychází ven z vašich úst, vás poskvrňuje.
25. Když uvidíte toho, jenž není zrozen z ženy, pokloňte se až k zemi a tak mu
vzdejte poctu. To je váš otec.
27. Lidé si myslí, že jsem přišel, abych na svět přinesl pokoj a nevědí,že jsem přišel
přinést rozdělení, meč a boj. Bude třeba pět v jednom domě. Tři budou proti
dvěma a dva proti třem. Otec proti synovi a syn proti otci. A předstoupí jako
jediní (samojediní).
29. Dám vám to, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka
nedotkla a co nevstoupilo na lidskou mysl.
34. Učedníci: "Pověz nám, jaký bude náš konec." Ježíš: "Odkryli jste počátek a už
hledáte konec? Tam, kde je počátek, tam bude i konec. Blahoslavený, kdo bude
stát na počátku, ten uvidí i konec a neokusí smrti."
36. Blahoslavený je ten, kdo byl dříve, než vznikl. Až se stanete mými učedníky a
uslyšíte má slova, tyto kameny vám budou sloužit. V ráji totiž máte pět stromů,
které se v létě ani v zimě nechvějí a jejichž listí neopadává. Kdo je pozná, neokusí
smrt.
40. Učedníci: "Čemu se podobá království nebes?" Ježíš: "Je podobno semeni
hořčice, menšímu než ostatní semena. Když však padne na zem, která je
obdělávána,vydá velký výhonek a stane se ochranou pro nebeské ptactvo."
43. Marie Ježíšovi: "Komu jsou podobni tvoji učedníci?" "Jsou podobni malým
dětem, které se usadily na poli, které jim nepatří. Když přijdou majitelé, řeknou:
"Dejte nám zpět naše pole." Ty děti se před nimi svléknou, aby jim je vrátily, aby
jim daly jejich pole. Proto vám říkám: "Když se pán dozví, že přijde zloděj, bude
bdít, dokud nepřijde, a nenechá jej vniknout do svého domu, do svého království,
aby mu nevzal jeho věci. Opásejte svá bedra velikou mocí, aby zloději nenašli
cestu a nemohli k nám přijíti, protože ta věc, které jdete vstříc, se stane. Kéž se
mezi vámi objeví poučený muž. Když dozrál plod, přišel rychle se srpem v ruce a
požal jej. Kdo máš uši k slyšení, slyš.
46. Ježíš uviděl malé děti, které ještě pijí mléko. Řekl svým učedníkům: "Tyto děti,
co pijí mléko, jsou podobné těm, kteří vcházejí do království." Řekli mu: "Když
jsme dětmi, tak vejdeme do království?" Ježíš jim řekl: "Když uděláte dva jedním
a když uděláte vnitřek jako vnějšek a vnějšek jako vnitřek a to, co je nahoře, jako
to, co je dole, a když uděláte to, co je mužské, a to, co je ženské, jedním jediným,
aby nebylo mužské mužským a ženské ženským; když uděláte oči namísto oka a
ruku namísto ruky a nohu namísto nohy, obraz místo obrazu - tehdy vejdete do
království."
47. Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z deseti tisíc a budou stát jako jeden jediný.
51. Učedníci: "Pouč nás o místě, kde jsi,protože je pro nás nutné , abychom je
hledali." Řekl jim: "Kdo má uši k slyšení ať slyší; Uvnitř člověka je světlo a on
svítí celému světu. Když nesvítí, je tmou."
52. Miluj svého bratra jako svou duši, střež ho jako zřítelnici svého oka.
53. Třísku v oku svého bratra vidíš, ale trám ve svém oku nevidíš. Až odstraníš trám
ze svého oka, tehdy prohlédneš, abys odstranil třísku z oka svého bratra.
54. Když se nebudete postit světu, nenajdete království. Když neuděláte sobotu
sobotou, neuvidíte Otce.
56. Stál jsem uprostřed světa a zjevil jsem se jim z těla a našel jsem je všechny opilé.
Nenašel jsem mezi nimi jediného žíznivého a má duše pocítila bolest nad
lidskými syny, že jsou slepí ve svém srdci a nevidí, že přišli na svět prázdní a
hledají zase, jak by prázdní vyšli ze světa. Ale teď jsou opilí. Až setřesou své
víno, budou činit pokání.
57. Když tělo vzniklo kvůli duchu, je to zázrak. Jestliže však duch vznikl kvůli tělu,
je to zázrak nad zázraky. Ale já se divím, jak toto veliké bohatsví se usídlilo v
takové chudobě.
58. Kde jsou tři bohové, jsou to bohové. Kde jsou dva nebo jeden, jsem s ním já.
60. Žádný prorok není přijímán ve své vesnici, žádný lékař neléčí ty, kteří ho znají.
61. Město postavené na vysoké hoře a opevněné, nemůže padnout, ani nemůže být
ukryto.
62. Co slyším jedním uchem - i jiným uchem - vyhlašujte to z vašich střech. Nikdo
totiž nerozsvěcuje lampu a neklade ji pod nádobu, ani ji neklade na skryté místo,
ale klade ji na svícen, aby všichni, kdo vcházejí dovnitř a všichni, kdo vycházejí
ven, viděli její světlo.
63. Když slepý povede slepého, spadnou oba do jámy.
64. Není možné, aby někdo vešel do domu silného a vzal jej násilím, ledaže by mu
svázal ruce. Tehdy jeho dům zpřevrací.
67. Nestarejte se od večera do rána a od rána do večera o to, co si vezmete na sebe.
69. Učedníci: "Kdy se nám ukážeš a kdy tě uvidíme?" Ježíš: "Až se svléknete beze
studu a vezmete své šaty a položíte si je pod nohy jako docela malé děti a
pošlapete je, tehdy uvidíte Syna Živého a nebudete mít strach."
70. Často jste toužili slyšet tato slova, která vám říkám a není nikdo jiný, od koho
byste je slyšeli. Přijdou dny, v nichž mne budete hledat- a nenajdete mne.
72. Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání, skryli je, nevešli dovnitř a ty, kteří
chtějí dovnitř, vejít nenechali. Vy buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako
holubice.
73. Jeden vinný keř byl zasazen mimo Otce a protože byl zasazen mimo Otce a
protože nebyl upevněn, bude vyvrácen a zhyne.
74. Tomu, kdo má něco ve své ruce, bude dáno a kdo nemá, i to málo, co má, mu
bude odňato.
75. Buďte kolemjdoucími.
77. Učedníci: "Kdo jsi ty, že nám tohle říkáš?" Ježíš: "Z toho, co říkám, nerozumíte,
kdo jsem; ale jste jako židé, protože oni milují strom - nenávidí jeho plod a milují
plod a nenávidí strom."
78. Kdo se rouhá Otci, bude mu odpuštěno a kdo se rouhá Synu, bude mu odpuštěno,
kdo se rouhá Duchu Svatému, nebude mu odpuštěno na zemi ani na nebi.
80. Nesbírají se hrozny z fíkovníku, ani se nesklízí fíky z bodláku. Nedávají totiž
plod. Dobrý člověk přináší dobré ze svého pokladu, který je v jeho srdci, špatný
přináší špatné ze svého pokladu, který je v jeho srdci a tak říká špatné věci,
protože z plnosti srdce vynáší špatné věci.
82. Od Adama až po Jana Křtitele není mezi těmi, kdo se zrodili z ženy nikdo větší
než Jan Křtitel, takže jeho oči nezajdou. Ale řekl jsem: Kdo z vás se stane malým,
ten pozná království a vyvýší se nad Jana.
87. Není možné, aby člověk sedl na dva koně a napínal dva luky. A není možné, aby
čeledín sloužil dvěma pánům, jinak bude jednoho ctít a druhého urážet. Člověk,
který pije staré víno, netouží v tu chvíli po mladém. A mladé víno se nedává do
starých měchů, aby nepraskly;a nedává se staré víno do nového měchu, aby jej
nezničilo. Nepřišívá se stará záplata na nové šaty, protože tak vznikne díra.
88. Když dva spolu uzavřou mír v tomto jediném světě, řeknou hoře: "Přenes se
jinam",a přenese se.
89. Blahoslavení, kdo jsou samojediní a vyvolení, protože najdete království, z něhož
jste a opět tam vejdete.
90. Ježíš řekl: "Když vám řeknou: "Odkud jste?", odpovězte jim: "Vyšli jsme ze
světla, z místa, kde světlo vzniklo ze sebe sama. Vyvstalo a zjevilo se v obraze."
Když vám řeknou: "Kdo jste?", odpovězte jim: "Jsme jeho synové, jsme vyvolení
živého Otce." Když se vás zeptali: "Co je ve vás znamením vašeho otce?",
odpovězte jim, že je to pohyb a klid."
94. Učedníci: "Kdy nastane odpočinutí mrtvých a kdy přijde nový svět?" Řekl jim:
"To, co očekáváte, již přišlo, ale vy to nepoznáváte."
96. Učedníci: "Prospívá obřízka, nebo ne?" Ježíš: "Kdyby to prospívalo, jejich otec
by je z jejich matek rodil obřezané. Ale pravá obřízka z Ducha přinesla plný
užitek."
99. Učedníci: "Dvacet čtyři proroci mluvili v Izraeli a všichni mluvili o tobě." Ježíš:
"Pominuli jste živého a mluvili jste o mrtvých."
100. Blahoslavení chudí, neboť jejich je království nebeské.
102. Kdo nemá v nenávisti svého otce a svou matku, nemůže se stát mým učedníkem
a kdo by neměl v nenávisti své bratry a sestry a nevzal by svůj kříž na sebe jako
já, nebude mne hoden.
103. Ten, kdo poznal svět, našel mrtvolu a kdo našel mrtvolu, toho svět není hoden.
106. Království Otce je podobné člověku, který měl dobrou setbu. Jeho nepřítel přišel
v noci a do dobré setby nasel plevel. Ten člověk nedovolil, aby se vytrhal plevel.
Řekl: "Obávám se, že půjdete vytrhat plevel a vytrháte spolu s ním pšenici. Plevel
se totiž ukáže v den žně, bude vytrhán a spálen.
108. Blahoslavený člověk, který trpěl. Našel život.
109. Dávejte pozor na Živého, abyste nezemřeli; a chtěli byste ho najít a vidět a
nemohli byste.
112. (Viděli) Samařana, který nesl jehně a šel do Judska. Řekl svým učedníkům: "Ten
s jehnětem?" Řekli mu: "Aby je zabil a snědl." Řekl jim: "Dokud žije, on je nesní,
ale až je zabije a až z něho bude mrtvola." Řekli: "Jinak to nemůže dělat." Řekl
jim: "Vy sami hledejte místo odpočinutí, abyste se nestali mrtvolami a nesnědli
vás."
117. Dva budou odpočívat v jednom lehátku, jeden umře, jeden bude žít. Salome
řekla: "Kdo jsi, člověče, jakto, že jsi z Jediného? Vystoupil jsi na mé lehátko a
jedl jsi z mého stolu." Ježíš jí řekl: "Já jsem ten, který vyšel z toho, jenž je rovný.
Dostal jsem, co patří mému otci." "Já jsem tvá učednice." "Proto ti říkám, když je
nerozdělený, naplní se světlem, když by však byl rozdělen, naplní se tmou."
118. Říkám svá tajemstní těm, kteří jsou mých tajemství hodni. Co bude dělat tvá
pravice, ať neví tvá levice.
121. Byl bohatý člověk, který měl mnoho majetku. Řekl: "Budu užívat svůj majetek,
abych sel, žal, pěstoval a naplnil své sýpky plody, abych neměl v ničem
nedostatek." To je to, co si myslel ve svém srdci. Oné noci zemřel. Kdo má uši, ať
slyší.
124. Jeden muž měl a když připravil, poslal svého služebníka, aby pozval hosty. Ten
šel k prvnímu a řekl mu: "Můj pán tě zve." On řekl: "Mám u obchodníků peníze.
Večer přijdou ke mně a já musím jít a dát jim příkazy. Omlouvám se na hostině."
Šel k jinému a řekl mu: "Můj pán tě pozval." Řekl mu: "Koupil jsem dům, je mne
tam na den zapotřebí. Nebudu volný." Šel k třetímu a řekl mu: "Pán tě zve." Řekl
mu: "Můj přítel se bude ženit. já jsem to, kdo bude pořádat hostinu. Nebudu moci
přijít." Šel k jinému a řekl: "Můj pán tě zve." Řekl mu: "Koupil jsem vesnici a
jdu, abych vybral poplatky. Nebudu moci přijít, omlouvám se." Služebník šel ke
svému pánu a řekl mu: "Ti, které jsi pozval na hostinu, se omluvili." Pán řekl
svému služebníku: "Jdi ven do ulice a které tam najdeš, přiveď, aby se účastnili
hostiny. Kupci a obchodníci nevejdou do místa mého Otce."
125. Ukažte mi kámen, který stavitelé zavrhli. To je kámen úhelný.
126. Kdo pozná veškerenstvo a má nedostatek v sobě, má nedostatek ve všem.
127. Jste blahoslavení, když by vás nenáviděli a pronásledovali; a nenajdou místo
tam, kde vás pronásledovali.
128. Jeden dobrý muž měl vinici a dal ji sedlákům, aby ji obdělávali a on, aby od nich
bral úrodu. Poslal svého služebníka, aby mu sedláci dali úrodu z vinice. Ti chytili
jeho služebníka, zbili ho a málem zabili. Služebník šel a řekl to svému pánu. Jeho
pán řekl: " Snad jej nepoznali. Poslal jiného služebníka. Sedláci zbili i jeho.
Tehdy pán poslal svého syna. Řekl: "Snad budou mít úctu." Sedláci, protože
věděli,že je to dědic vinice, ho chytili a zabili. Kdo má uši k slyšení, slyš.
129. Blahoslavení jsou ti, kteří se pronásledují ve svém srdci. To jsou ti, kteří
opravdu poznali Otce. Blahoslavení hladoví, neboť jejich břicho bude nasyceno
tím, co chtějí.
130. To, co máte v sobě, vás zachrání, když to zplodíte sami ze sebe. Když to v sobě
nemáte,to co v sobě nemáte , vás zahubí.
131. Zbořím tento dům a nikdo jej nebude moci postavit.
132. Řekl mu jeden muž: "Řekni mým bratřím, aby si se mnou rozdělili věci mého
otce." Ježíš řekl: "Kdo mne stanovil za dělitele?" a řekl jim: "Copak jsem
dělitelem?"
133. Žeň je veliká, ale dělníků je málo. Proste pána, aby vyslal dělníky ke žni.
134. Jsou mnozí okolo pramene, ale žádný není v prameni.
135. Jsou mnozí, kteří stojí před dveřmi, ale jen jednotliví vejdou do svatební
místnosti.
139. Království Otce je podobno obchodníku, který má zboží a který našel perlu. Ten
obchodník je moudrý. Prodal zboží a koupil si tu jedinou perlu. Vy sami hledejte
poklad, který nepomíjí, kde moli nejsou a kde červotoč neničí.
140. Já jsem to světlo, které je nade všemi. Já jsem veškerenstvo. Veškerenstvo ze mě
vyšlo a veškerenstvo přišlo ke mně. Rozštípněte dřevo a já jsem tam, zvedněte
kámen a najdete mne tam.
143. Proč jste vyšli na pole? Abyste viděli rákos, který se chvěje ve větru? Abyste
viděli člověka, který má na sobě měkké šaty? Hle, vaši velmoži a králové mají na
sobě měkké šaty a nebudou moci poznat pravdu.
145. Jedna žena ze zástupu mu řekla: "Blaze břichu, které tě nosilo a prsům, které tě
živily." Řekl jí: "Blaze těm, kteří slyšeli slovo Otce a v pravdě je zachovali.
Budou dny, kdy řeknete: "Blaze břichu, které nepočalo a prsům, které nedávaly
pít."
146. Kdo poznal svět, našel tělo a kdo našel tělo, toho svět není hoden.
147. Kdo se stal bohatý, ať je králem a kdo má moc, ať se jí zřekne.
148. Kdo je mi blízko, je blízko ohni a kdo je mi vzdálen, je vzdálen od království.
150. Obrazy se člověku ukazují a světlo, které je v nich, je ukryto v obraze světla
Otce. On se zjeví a jeho obraz je skryt v jeho světle.
151. Když uvidíte toho, kdo je vám podoben, radujte se. Když však uvidíte své
obrazy, které vznikly před vámi - ani neumírají, ani se nezjevují - kolik snesete?
152. Adam vznikl z veliké moci a z velikého bohatství. A nebyl vás hoden; kdyby vás
byl hoden, neokusil by smrt.
155. Lišky mají své nory a ptáci svá hnízda a Syn člověka nemá místa, kam by hlavu
složil a odpočinul.
156. Nešťastné je tělo, které závisí na tělu. A nešťastná je duše, která závisí na těch
obou.
157. Andělé přijdou i s proroky a dají vám to, co je vaše a vy jim sami dáte to, co je
ve vaší ruce a řeknete si: Kdy přijdou, aby si vzali, co je jejich?
159. Proč myjete vnější stranu poháru? Nechápete, že ten, který udělal vnitřek, je ten,
který také udělal vnější stranu?
161. Pojďte ke mně, neboť mé jho je dobré a mé panství mírné a najdete odpočinutí.
162. Řekli mu: "Pověz nám, kdo jsi, abychom v tebe věřili." Řekl jim: "Zkoumáte
tvářnost nebe a země a toho, který je před vámi, jste nepoznali. Ani tuto chvíli
neumíte prozkoumat."
163. Hledejte a naleznete. Ale to, na co jste se mne dříve ptali a tehdy jsem vám to
neřekl, chci nyní povědět, ale neptáte se na to.
164. Nedávejte psům, aby se to neocitlo na hnojišti. Neházejte perly sviním, aby je
nepošlapaly.
165. Kdo hledá, najde, kdo klepe, bude mu otevřeno.
166. Když máte peníze, nedávejte je na úroky, ale dávejte je tomu, kdo vám je nedá.
167. Království Otce je podobné ženě, která nese džbán plný mouky. Když šla
dlouhou cestu, ucho džbánu se utrhlo a mouka se vysypala na cestu. Nevěděla to.
Nepoznala ztrátu. Když došla do domu, postavila džbán na zem a našla jej
prázdný.
168. Království Otce je podobé ženě, která vzala trochu kvasu, skryla ho v těstu a
udělala z něho velké chleby. Kdo má uši, ať slyší.
170. Království Otce je podobné muži, který chtěl zabít mocného muže. Vytáhl ve
svém domě meč a vrazil do stěny, aby poznal, zda je jeho ruka dost silná. Potom
zabil mocného.
173. Učedníci: "Tvoji bratři a tvoje matka stojí venku." Ježíš: "Ti zde, co činí vůli
Otce, ti jsou moji bratři a má matka. Oni jsou to, kteří vejdou do království
Otce."
174. Ukázali Ježíšovi zlatou minci: "Císařovi lidé od nás vymáhají daně." Řekl jim:
"Dejte císařovi císařovo, dejte Bohu, co je Boží a co je mé, dejte mně."
177. Ten, kdo neměl v nenávisti svého otce a svou matku, tak jako já, nemůže být
mým učedníkem. A kdo nemiluje svého otce a svou matku, tak jako já, nemůže
být mým učedníkem. Neboť má matka /mi dala tělo/, ale moje opravdová matka
mi dala život.
178. Běda jim, farizeům. Jsou podobni psům, kteří leží ve žlabu pro dobytek. Ani
nejí, ani nenechají jíst dobytek.
181. Blahoslavený je člověk, který ví, v kterou chvíli vejdou lupiči, aby pak vstal,
sebral svoje zbraně a opásal svá bedra dříve než vejdou.
183. Řekli mu: "Pojď pomodleme se dnes a držme půst." Ježíš: "Jakého jsem se
dopustil hříchu a v čem jsem podlehl? Ale až ženich vyjde ven z místnosti, tehdy
ať se oni postí a modlí."
184. Kdo pozná otce a matku, bude nazván syn nevěstky.
186. Když uděláte dva jedním, stanete se Syny člověka, a když řeknete: Horo, přenes
se, přenese se.
187. Království je podobno pastýři, který má sto ovcí. Jedna z nich, ta největší,
zabloudila. Nechal těch devadesát devět a hledal tu jednu, dokud ji nenašel. A jak
byl unaven, řekl té ovci: Mám tě rád víc než těch devadesát devět.
188. Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se zjeví.
192. Království je podobné člověku, který má na svém poli skrytý poklad a neví o
něm. A když zemřel, zanechal ho svému synovi, syn o tom nevěděl. Vzal pole,
prodal jej, a ten, kdo je koupil, přišel, a když oral, našel poklad. Začal půjčovat
peníze na úrok těm, kterým chtěl.
193. Kdo našel svět a zbohatl, ať se světa zřekne.
194. Nebesa budou svinuta a země bude přitom. A živý z Živého neuzří smrt ani
strach, protože Ježíš praví: Kdo našel sebe sama, svět ho není hoden.
195. Běda tělesnosti, která závisí na duši, a běda duši, která závisí na tělesnosti.
197. Království přijde kdy? Nepřijde podle očekávání. Neřeknou: Hle, tady je to!
nebo Hle, tam! Ale království Otce je rozšířeno na celé zemi a lidé je nevidí.
199. Šimon Petr: Kéž by Miriham od nás odešla, neboť ženy nejsou hodny života.
Ježíš řekl: "Hle, já ji povedu, aby se i ona stala živým duchem, rovným vám
mužům. Každá žena, která se učiní mužem, vejde do království nebes.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information