Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom,

ale voči Bohu.

Exupéry


Online

Máme online 9 hostí Designed by:

Evangelium Jakuba menšího PDF Tlačiť E-mail

Evangelium Jakuba menšího, bratrance a bratra Pána

Ježíše, prvního apoštola a prvního biskupa křesťanů v

Jeruzalémě.

Toto evangelium je připisováno Jakubovi, bratru Páně. Staří církevní Otcové se o něm

velmi často zmiňují a z různých poznámek je vidno, že v křesťanském světě mu bylo

všeobecně věřeno. Přesto se podle mnoha zmínek dá soudit, že jde o spis pocházející z

druhého století, neboť neimplikuje zcela přesně židovské reálie, dá se usuzovat, že jeho

autor měl blíže k řeckému a ranně křesťanskému světu.

Spory o toto evangelium vznikly hlavně pro věk Josefa při Kristově narození, jakož i pro

okolnost, že byl vdovcem s dětmi, než se oženil s Pannou Marií.

Postelus přinesl rukopis tohoto evangelia z Levantu, přeložil jej do latiny a poslal překlad

Oporimovi, tiskaři do Basileje, kde pak vyšlo tiskem r. 1552 s přičiněním Bibliandera,

protestantského kněze a profesora theologie v Curychu. Postelus ujišťuje, že toto

evangelium bylo jako kanonické čteno veřejně ve východních církvích, přičemž nikdo

nepochyboval, že jakub je jeho autorem.

Překlad tohoto evangelia vyhotovil roku 1928 prof. Jan Skotas, překlad mnou byl

upraven jen sporadicky. S textem nelze nakládat jinak, než pro osobní potřebu, nebo s

mým svolením.

(c) Astrologician, Patrick Zandl 1996

Obsah:

Kapitola I. Joachimovi kněží vytýkají, že nezplodil v Izraeli potomka.

Kapitola II. Anna prosí Boha, aby požehnal jejímu lůnu.

Kapitola III. Annin nářek nad trpkým údělem neplodné.

Kapitola IV. Bůh vyslyšel Anniny prosby a požehnal jí. Joachim dává obětinu.

Kapitola V. Joachim se přesvědčuje, zda je mu požehnáno. Anna porodila děvče Marii.

Kapitola VI. Marie je vychovávána v čistotě, velekněží jí žehnají, Anna pěje Bohu.

Kapitola VII. Marie vstupuje do chrámu Páně, tančí na oltáři.

Kapitola VIII. Do dvanácti let je Marie vychovávána v chrámě, poté je dána vdovci

Josefovi.

Kapitola IX. Marie přede nachovou záclonu pro chrám Páně, dozvídá se, že počne,

Bohem požehnána, zůstáváje pannou.

Kapitola X. Josef se vrací domů a shledává Marii těhotnou. Anděl Páně k němu sestupuje

a nabádá ho, aby Marii nepropouštěl.

Kapitola XI. Kněží vyslýchají Josefa a Marii, podrobují je zkoušce, v níž obstávají.

Kapitola XII. Josef a Marie jedou do Betléma, Marie ulehá cestou v jeskyni.

Kapitola XIII. Josef hledá pomocnici k porodu a cestou spatří podivné věci.

Kapitola XIV. Marie porodila chlapce, pomocnice blahoslaví Boha za možnost spatřit

takový zázrak, kterak panna porodila. Vypráví to Salome, jež nevěří, ale přesvědčuje se.

Kapitola XV. Mudrci z východu se přicházejí poklonit králi, Herodes nechává hledat

chlapce.

Kapitola XVI. Herodes nařizuje pobít novorozence, Marie s Alžbetou schovávají děti. Na

Herodesův příkaz je zavražděn velekněz Zachariáš, Simeon se stává veleknězem. Jakub

stvrzuje svoje autorství.

Kapitola I.

Joachimovi kněží vytýkají, že nezplodil v Izraeli potomka.

2. V dějinách dvanácti kmenů izraelských čteme, že žil jistý muž, který se jmenoval

Joachim a jenž, jsa velmi bohat, přinášel Pánu dvojí oběti, poněvadž se rozhodl:

Moje jmění nechť slouží k dobru celého národa, a kéž tedy naleznu milost před

Pánem Bohem a odpuštění hříchů.

3. Ale při jedné velké slavnosti Pána, když děti Izraele obětovali svoje dary a když

také Joachim svoje obětoval, tu Ruben, velekněz, se mu protivil, řka: „Není

zákonité pro tebe, abys svoje dary obětoval, když jsi nezplodil v Izraeli

potomka."

6. Tím byl Joachim velmi dotčen a odešel, aby se poradil se zápisy všech dvanácti

kmenů a aby viděl, zdali jest jediným člověkem, který nezplodil potomka.

7. Ale po dotazu shledal, že všichni spravedliví zaseli mezi izraelskými sémě.

8. Ale pak si vzpomněl na patriarchu Abrahama, jak Bůh na konci jeho života mu

dal syna Izáka. A pak se nejvýš zarmoutil, takže jeho manželka ho dlouho

neviděla.

11. Ale uchýlil se do pustiny a tam si zbudoval stan a postil se čtyřicet dní a čtyřicet

nocí, řka k sobě.

12. „Neusednu, abych jedl nebo pil, dokud Pán a Bůh můj na mne neshlédne, nýbrž

modlitba bude mým jídlem a mým nápojem."

Kapitola II.

Anna prosí Boha, aby požehnal jejímu lůnu.

1. Zatím jeho manželka Anna byla truchlivá a zmatena z dvojích důvodů a řekla:

„Budu truchliti stejně pro svoje vdovství, jako pro svoji neplodnost."

2. A pak se přiblížila velká slavnost Pána a tu Judita, její služka, řekla: „Jak dlouho

budeš takto trápiti svoji duši? Přiblížila se teď slavnost Pána a tu není dovoleno,

aby někdo truchlil."

3. Proto vezmi tuto kápi, kterou mně dal jeden, jenž takové věci dělá, neboť se

nesluší, abych já, jako pouhá služka ji nosila, ale bude slušeti osobě tvého vyššího

postavení.

4. Ale Anna odpověděla: „Odstup ode mne, nejsem zvyklá takovým věcem. A

kromě toho mne Pán velice pokořil.

5. Obávám se, že tuto věc ti dal někdo se zlým úmyslem a ty přicházíš, abys mne

poskvrnila hříchem."

6. Potom Judita, její služka, odpověděla: „Jaké zlo bych ti měla přáti, když mne

nechceš slyšeti?

7. Nemohla bych ti přáti větší kletby, než jaké podléháš, poněvadž Bůh uzavřel tvoje

lůno, abys nebyla matkou v Izraeli."

8. Anna byla pak nejvýš zarmoucena a obléknuvši se do svatebního roucha, odešla o

třetí hodině odpolední, aby se procházela ve své zahradě.

9. A viděla tam vavřínový strom a posadila se pod něj a modlila se k Pánu, řkouc:

10. „Ó, Bože mých otců, požehnej mně, a vyslyš moji modlitbu, jako jsi požehnal

lůnu Sáry a dal jsi jí syna Izáka."

Kapitola III.

Annin nářek nad trpkým údělem neplodné.

2. A když se dívala k nebi, zpozorovala ve vavřínu hnízdo vrabčí.

5. A truchlíc u sebe, řekla: „Běda mně, kdo mne počal? A které lůno mne nosilo,

abych byla takto prokletá před syny izraelskými a aby mne vyčítali a snižovali

mne v chrámě mého Boha: Kdo jsem a s kým mohu býti porovnána?

6. Nemohu býti porovnána ani se zvěří země, neboť i zvířata zemská jsou plodná

před tebou, ó, Pane! Běda mně, s kým mohu býti porovnána?

7. Nemohu býti porovnána ani s dravou zvěří, neboť i dravá zvěř je plodná před

tebou, ó, Pane! Běda mi, komu jsem podobná?

8. Nemohu býti porovnána ani s těmito vodami, neboť i tyto vody jsou plodné před

tebou, ó, Pane! Běda mi, komu se podobám?

9. Nemohu býti porovnána ani s mořskými vlnami, neboť ty, ať jsou klidné, nebo v

pohybu, chválí tebe rybkami, jež jsou v nich, ó, Pane! Běda mi, komu jsem

podobná?

10. Nejsem ani podobná zemi, neboť i země plodí ovoce a chválí tě, ó, Pane!"

Kapitola IV.

Bůh vyslyšel Anniny prosby a požehnal jí. Joachim dává obětinu.

2. A pak anděl Páně stál u ní a řekla: „Anno, Anno, Pán slyšel tvoji modlitbu a ty

počneš a porodíš a o tvém plodu bude mluveno po celém světě."

4. A Anna odpověděla: „Jako je živ Pán, můj Bůh, tu jestliže porodím, ať je to

chlapec nebo děvče, věnuji svoje dítě Pánovi, svému Bohu, aby mu sloužilo ve

svatých věcech po celý svůj život."

5. A aj, objevili se dva andělé a řekli jí: „Viz Joachima, svého manžela,

přicházejícího s pastýři."

7. Neboť anděl Páně sestoupil také k němu a řekl: Pánbůh slyšel tvoji modlitbu a

proto pospěš a jdi odtud, neboť aj, Anna tvoje manželka počne.

8. A Joachim šel a zavolal svoje pastýře, řka: „Přineste mi sem deset ovcí bez vady a

poskvrny a ty budou Pána, mého Boha.

9. A přineste mi dvanáct telat bez poskvrny a těch dvanáct telat bude pro kněží a

starší.

10. Přineste mi také sto koz a těch sto koz bude pro všechen lid."

11. A Joachim přišel se svými pastýři a Anna stála u brány a viděla, jak Joachim s

pastýři přichází.

12. A běžela a zavěsila se mu na hrdlo, řkouc: „Teď vím, že mě Pán nesmírně

požehnal.

14. Nebo hle, já, která jsem byla vdovou, nejsem již vdovou, a já, která jsem byla

neplodná, počnu."

Kapitola V.

Joachim se přesvědčuje, zda je mu požehnáno. Anna porodila děvče Marii.

1. A Joachim zůstal prvého dne ve svém domě, ale za jitra přinesl svoje oběti a

pravil.

3. „Jestliže Pán je mi nakloněn, tu nechť deska, kterou má kněz na čele, to oznámí."

4. A tázal se desky, kterou měl kněz a viděl ji a hle, nebylo na něm hříchu.

5. A Joachim pravil: „Nyní vím, že Pán je mně milostiv a že sňal ze mne všechny

hříchy."

6. A potom sešel dolů z chrámu Páně ospravedlněn a odešel do svého domu.

7. A když se naplnilo devět měsíců u Anny, tu porodila a řekla k pomocnici: „Co

jsem porodila?"

9. A ona jí řekla: „Děvče."

11. Potom Anna řekla: „Pán povýšil tohoto dne moji duši." a položila děvčátko na

postel.

13. A když se naplnili dny jejího očištění, kojila dítě a nazvala je jménem Maria.

Kapitola VI.

Marie je vychovávána v čistotě, velekněží jí žehnají, Anna pěje Bohu.

2. A dítě nabývalo každého dne sil, takže když mu bylo devět měsíců, jeho matka je

postavila na zem, aby zkusilo, může-li státi. A když dítě učinilo devět kroků,

vrátilo se zase do klína své matky.

5. A potom ji matka chopila do náruče a řekla: „Jako že je živ Pán a Bůh můj,

nebudeš již kráčeti po této zemi, dokud tě nedonesu do chrámu Páně.

8. A pak učinila ze své komůrky posvátné místo a nedopustila, aby se k Marii

přiblížilo něco neobvyklého nebo nečistého, ale pozvala jisté neposkvrněné dcery

izraelské, aby si s ní hrály.

9. Ale když bylo dítěti rok, tu Joachim zařídil velikou slavnost a pozval kněží a

písaře a starší a všechen lid izraelský.

12. A Joachim pak obětoval děvče velekněžím a oni je požehnali, řkouce: „Bůh

našich otců nechť požehná toto děvče a dá mu jméno slavné a trvající po všechna

pokolení." A všechen lid odpověděl: „Staniž se tak, Amen."

14. A pak Joachim ji po druhé obětoval kněžím a oni jí požehnali, řkouce: „Ó,

nejvyšší Bože, pohlédni na tuto dívku a požehnej jí věčným požehnáním."

15. A potom ji zvedla její matka a dala jí prs a zapěla Pánu tuto píseň.

17. „Chci zpívati píseň Pánu Bohu mému, neboť mne navštívil a odňal ode mne

výčitku mých nepřátel a dal mně ovoce své spravedlnosti, takže teď může být

pověděno synům Rubenovým, že Anna kojí."

19. Potom položila dítě k odpočinku do pokoje, který posvětila a potom vyšla a

sloužila jim.

21. A když byla hostina ukončena, odešli, radujíce se a chválíce Boha izraelských.

Kapitola VII.

Marie vstupuje do chrámu Páně, tančí na oltáři.

2. Ale děvče rostlo a když mu bylo dva roky, tu řekl Joachim k Anně: „Dověďme ji

do chrámu Páně, abychom mohli vyplniti svůj slib, který jsme složili Pánu Bohu,

neboť jinak by se na nás rozhněval a naše oběti by nepřijal."

5. Ale Anna řekla: „Počkejme až do třetího roku, neboť by nepoznala ani svého

otce." A Joachim pravil: „Sečkejme tedy."

6. A když bylo dítěti tři roky, řekl Joachim: „Pozveme dcery Hebrejců, které jsou

neposkvrněné a nechť každá vezme lampu a nechť jsou lampy rozsvíceny, aby

dítě se již nevrátilo, a aby její mysl se obrátila ke chrámu Páně."

9. A učinili tak, dokud nevystoupili do chrámu Páně. A velekněz ji přijal a požehnal

jí a řekl: „Marie, Pánbůh zvětšil tvoje jméno pro všechna pokolení, a až nakonec

času bude Pán tvým prostřednictvím projevovati svoje vysvobození synů

izraelských."

11. A potom ji postavil na třetí stupeň oltáře a Pán jí dal svoji milost a ona tančila na

svých nožkách a všechen lid izraelský ji miloval.

Kapitola VIII.

Do dvanácti let je Marie vychovávána v chrámě, poté je dána vdovci Josefovi.

3. A její rodiče odešli, naplněni podivením a chválíce Boha, poněvadž děvčátko se k

nim nevrátilo.

5. Ale Marie zůstala v chrámě jako hrdlička a byla tam vychovávána a dostávala

potravu z rukou anděla.

7. A když jí bylo dvanáct let, tu kněží se sešli v radě a řekli: „Hle, Marii jest dvanáct

let. Co s ní počneme z obavy, aby snad svaté místo našeho Pána a Boha nebylo

poskvrněno?"

9. A pak odpověděli kněží Zachariášovi, jenž byl veleknězem: „Postav se k oltáři

Pána a vstup do svatyně a modli se k Bohu, a cokoliv by nám Pán projevil, to

učiň."

10. Potom velekněz vstoupil do svatostánku, a vzav s sebou náprsník soudu, modlil

se, aby byl vyslyšen.

11. A hle, anděl Páně přišel k němu a pravil: „Zachariáši, Zachariáši, odejdi a svolej

všechny vdovce mezi lidem a nechť každý z nich přinese svoji hůl a u kterého

Pán dá svoje znamení, ten budiž manželem Marie."

12. I bylo to rozhlášeno po celé Judei a trouby Páně zněly a všechen lid se sběhl a

shromáždil.

13. A také Josef, odhodiv svoji sekeru, odešel s lidem a když se sešli, dostavili se k

veleknězi a každý muž přinesl svoji hůl.

14. A když velekněz sebral jejich hole, bstoupil do chrámu, aby se modlil.

16. A když končil svoje modlitby, vzal hole a odešel a rozdal je jim, ale žádného divu

se nestalo.

17. Ale poslední hůl byla vzata Josefem a hle, z hole vyletěla holubice a sletěla na

Josefovu hlavu.

18. A velekněz pravil: „Josefe, ty jsi ten, jenž je vyvolen, aby vzal pannu Páně a aby

ji pro Pána chránil.

19. Ale Josef se zdráhal, řka: „Jsem starý muž a mám děti, ale ona je mladá a já se

obávám, abych nebyl Izraelským pro smích."

20. Pak velekněz odpověděl: „Josefe, neboj se Pána svého Boha, a vzpomeň si, jak

Bůh naložil s Dathanem, Korahem a Abíramem, jak se země otevřela a pohltila je,

poněvadž se protivili."

21. „A proto, Josefe, boj se Boha, aby podobné věci se neudály ve tvé rodině."

22. A pak Josef, boje se, vzal ji do svého domu, ale Josef řekl k Marii: „Viz, vzal

jsem tě z chrámu Páně a teď tě zůstavím ve svém domě. Já musím jíti, abych se

staral o své stavební řemeslo. Pán budiž s tebou."

Kapitola IX.

Marie přede nachovou záclonu pro chrám Páně, dozvídá se, že počne, Bohem požehnána, zůstáváje

pannou.

2. A stalo se, v radě kněží, že bylo řečeno: „Udělejme novou záclonu pro chrám

Páně."

3. A velekněz jim řekl: „Povolejte ke mně sedm neposkvrněných pannen z rodu

Davidova."

5. A služebnictvo odešlo a přivedlo do chrámu Páně panny a velekněz řekl k nim:

„Vrhejte přede mnou teď losy, která z vás bude přísti zlaté nitě, která modré, která

červené, která jemné plátno a která bude přísti pravé nachové."

6. Ale velekněz znal Marii a věděl, že je z kmene Davidova a zavolal ji a ona podle

losu měla přísti pravé nachové nitě a odešla pak do svého domu.

7. Ale od té doby velekněz Zachariáš oněměl a na jeho místo byl dán Samuel, dokud

Zachariáš zase nepromluví.

8. Ale Marie vzala pravý nach a předla jej.

9. A vzala hrnec a vyšla ven, aby nabrala vody a tu slyšela jakýsi hlas, který k ní

řekl: „Pozdravena budiž, která jsi plna milosti. Pán je s tebou a ty jsi požehnaná

mezi ženami."

10. A ona se ohlédla vpravo a vlevo, aby viděla odkud hlas přichází a pak chvějíc se,

vešla do svého domu a odloživši hrnec s vodou, vzala nach a posadila se do svého

křesla, aby pracovala.

11. A hle, anděl Páně stál před ní a řekl: „Neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost

před tváří boží."

12. A když to slyšela, uvažovala, co to znamená takové zvláštní pozdravení.

14. A anděl pravil k ní: „Pán je s tebou a ty počneš."

17. K čemuž odpověděla: „Jak? Mám počíti pro živého Boha a poroditi, jako rodí jiné

ženy?"

18. Ale anděl jí odpověděl: „Ne tak, ó, Marie, ale Duch svatá sestoupí na tebe a moc

Nejvyššího tě zastíní."

19. „A proto to, co se z tebe narodí, bude svaté a bude nazvána Synem Živého Boha a

ty nazveš jeho Ježíš, neboť on spasí svůj národ z jeho hříchů."

21. „A hle, tvoje sestřenice, Alžběta, také počala ve svém stáří syna."

22. „A nyní je již v šestém měsíci ta, kterou nazývali neplodnou, neboť u Boha není

nic nemožného."

23. A Marie pravila: „Hle, já , služka Páně, staniž se se mnou podle tvého slova."

25. A když upředla nach, donesla jej veleknězi a velekněz jí požehnal, řka: „Marie,

Pánbůh zvěčnil tvoje jméno a ty budeš požehnaná po všechny věky světa.

26. A pak Marie, naplněna radostí, odešla ke své sestřenici Alžbětě a zaklepala na její

dveře.

27. A když Alžběta to uslyšela, běžela a otevřela jí a požehnavši jí, pravila: „Jak se

stalo, že matka mého Pána přichází ke mně?"

29. „Neboť hle, jakmile hlas tvého pozdravu dospěl k mým uším, tu to, co je ve mně,

poskočilo a požehnalo ti.

32. Ale Marie, nevědouc nic o těchto tajemných věcech, o nichž k ní mluvil archanděl

Gabriel, zvedla oči k nebi a pravila: „Pane, čím jsem, že veškerá pokolení na zemi

mne nazývají požehnanou?"

34. Ale když pozorovala denně, že tloustne a bojíc se, odešla domů a skrývala se před

syny izraelskými, a bylo jí čtrnáct let, když se udály tyto věci.

Kapitola X.

Josef se vrací domů a shledává Marii těhotnou. Anděl Páně k němu sestupuje a nabádá ho, aby Marii

nepropouštěl.

1. A když byla Marie v šestém měsíci, vrátil se Josef od staveb domů, což bylo jeho

řemeslem a vstoupiv do domu, viděl, že panna je těhotná.

2. A vrhnuv se na tvář, pravil: „Jak mám shlížeti k svému Pánu Bohu, nebo co mám

říci o této mladé ženě?"

3. „Neboť přijal jsem ji jako pannu z chrámu Pána Boha svého, ale takto jsem ji

nezůstavil."

4. „Kdo mne tak oklamal? Kdo spáchal toto zlo v mém domě a kdo svedl tuto pannu

a poskvrnil ji?"

5. „Zdaliž příběh Adamův se na mně přesně nevyplňuje?"

6. „Neboť právě v okamžiku jeho slávy přišel had a nalezl Evu o samotě a svedl ji."

7. A stejně se stalo i mně.

10. A pak Josef, zvednuv se ze země, zavolal ji a pravil: „Ó, ty, která jsi měla tolik

milosti od Boha, proč jsi toto učinila?"

12. „Proč jsi tak snížila svoji duši, když jsi byla vychována ve svatyni a když jsi

přijímala potravu z rukou andělů?"

13. Ale ona v záplavě slz odpověděla: „Jsem nevinná a nepoznala jsem muže."

14. A tu Josef řekl: „A jak se tedy stalo, že jsi s dítětem?"

15. A Marie odpověděla: „Jako žije Pán můj a Bůh můj, nevím, jak se to událo."

17. A tu Josef se nesmírně poděsil a odešel od ní a uvažoval, co by s ní učinil a

přemýšlel takto:

19. „Jestliže zakryji její zločin, tu budu nalezen provinilým podle zákona Pána."

20. „A když bych ji zradil synům izraelským, obávám se, že by snad mohla míti dítě s

andělem a tu bych mohl zraditi život osoby nevinné."

22. „Co mám tedy počít? Soukromně ji propustím."

23. A potom nastala noc a hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a pravil.

24. „Neboj se vzíti si tuto mladou ženu, neboť to, co je v ní, je ze Svatého Ducha.

25. „A ona porodí syna a ty mu dáš jméno Ježíš, neboť on spasí svůj lid z hříchu."

26. A pak Josef vstal, probudiv se a oslavoval Boha izraelského, který mu projevil

takovou milost a pannu si ponechal.

Kapitola XI.

Kněží vyslýchají Josefa a Marii, podrobují je zkoušce, v níž obstávají.

2. Potom přišel písař Anáš a řekl Josefovi: „Proč jsme tě dosud neviděli od tvého

návratu?"

4. A Josef odpověděl: „Poněvadž jsem byl po cestě unaven a prvního dne jsem

odpočíval."

5. Ale Anáš, ohlednuv se, zpozoroval pannu, těhotnou dítětem.

7. A pak odešel ke knězi a pověděl mu: „Josef, ve kterého jsi skládal tolik důvěry se

provinil zřejmým zločinem, neboť poskvrnil pannu, kterou přijal z chrámu Pána a

potají se s ní oženil, aniž to ohlásil synům izraelským."

9. A kněz pak řekl: „Josef že to učinil?"

12. Anáš odpověděl: „Jestliže pošleš některého ze svých učedníků, přesvědčíš se, že

Marie je těhotná dítětem."

13. A služebnící šli a shledali, jak bylo praveno.

15. Potom Marie i Josef byli povoláni k soudu a kněz řekl k ní: „Marie, co jsi

učinila?"

17. „Proč jsi ponížila svoji duši a zapomněla na svého Boha, když jsi byla vychována

ve svatyni a když jsi dostávala pokrmy z rukou andělů a slyšela jsi jejich zpěvy?"

20. „Proč jsi to učinila?"

21. A k těm slovům odpověděla s přívalem slzí: „Tak jako že žije můj Bůh jsem před

jeho tváří nevinná, neboť jsem nepoznala žádného muže."

24. A potom kněz řekl Josefovi: „Proč jsi to učinil?"

25. A Josef odpověděl: „Jako že je živ můj Pán a Bůh, neměl jsem s ní styků."

26. Ale kněz pravil: „Nelži a pověz pravdu. Ty ses s ní potají oženil a nepověděl jsi o

tom synům Izraelským a nepokořil ses pod mocnou rukou poží, aby tvoje semeno

bylo požehnáno."

28. A Josef mlčel.

29. A pak řekl kněz k Josefovi: Musíš vrátit do chrámu Páně, pannu, kterou jsi odtud

vzal."

30. Ale Josef plakal hořce a kněz dodal: „Přinutím vás oba, abyste pili vodu Páně, což

bude vaší zkouškou a tak vaše nepravost se před vámi otevře.

31. Potom kněz vzal vodu a donutil Josefa, aby pil a pak ho poslal do hor.

32. A Josef se vrátil úplně zdráv a všichni lidé se divili, že jeho vina nebyla odhalena.

33. A tak kněz řekl: „poněvadž Pán neukázal tvého hříchu, nezatracuji tě ani já."

34. A pak je poslal z chrámu.

35. A pak Josef vzal Marii a odešel do svého domu, raduje se chvále Boha

Izraelského.

Kapitola XII.

Josef a Marie jedou do Betléma, Marie ulehá cestou v jeskyni.

1. A stalo se, že vyšel rozkaz císaře Augusta, aby všichni Židé, kteří jsou v Judei z

Betléma, byli sepsáni, aby platili daně.

3. A Josef pravil: „Postarám se, aby moje děti byly zapsány, ale co mám učinit s

touto mladou ženou?"

4. „Stydím se dáti ji zapsati jako svoji manželku a kdybych ji dal zapsati, jako svoji

dceru, tu všichni izraelští přece vědí, že mojí dcerou není."

6. „Až nadejde doba ustanovení Pána, nechť učiní, jak se mu bude zdáti za dobré."

7. A potom osedlal osla a posadil na něj Marii a Josef a Šimon ji následovali a když

ujeli tři míle, přišli do Betlemu.

8. A pak Josef, obrátiv se, viděl, že Marie trpí bolestmi a řekl k sobě: „Možná že má

bolesti z toho, co jest v ní."

9. Ale když se zase obrátil k ní, spatřil, že se směje a řekl k ní.

11. „Marie, jak to, že jednou vidím na tvém obličeji bolest a po druhé zase smích a

radost?"

14. A Marie mu odpověděla: „Vidím svýma očima dva lidi: jeden pláče a truchlí a

druhý se směje a raduje se."

15. A pak se dal na další cestu a tu Marie řekla Josefovi: „Sejmi mne z osla, neboť to,

co jest ve mně, usiluje, aby vyšlo."

16. Ale Josef odpověděl: „Kam tě mám dáti? Vždyť je tu pusto."

17. A tu Marie zase řekla k Josefovi: „Vezmi mne dolů, neboť to, co jest ve mně,

mocně mne tísní."

18. A tak ji Josef sejmul.

19. A nalezl jednu jeskyni a dovedl ji tam.

Kapitola XIII.

Josef hledá pomocnici k porodu a cestou spatří podivné věci.

1. A Josef zanechav ji a svoje syny v jeskyni, odešel, aby vyhledal nějakou

židovskou pomocnici porodu ve vesnici Betlémě.

2. Ale když jsem šel (praví Josef), pohleděl jsem do vzduchu a tu jsem spatřil, jak

oblaky stály jako v úžasu a ptáci ve vzduchu se zastavovali ve svém letu.

4. A pak jsem se podíval k zemi a viděl jsem, stůl prostřený k jídlu a okolo něho

seděli dělní lidé, ale jejich ruce spočívaly na stole a nikdo z nich se nehnul, aby

jedl.

5. A ti, kteří měli v ústech jídlo, nejedli.

6. A ti, kteří zvedli ruce k hlavě, nespustili jich.

7. A ti, kteří zvedli ruce k ústům, nevložili si nic do úst.

9. A obličeje všech byly obráceny vzhůru.

10. A spatřil jsem rozběhlé ovce a přece jenom ovce stály tiše.

12. A pastýř zvedal ruku, aby je udeřil, ale jeho ruka trčela do výše.

13. A podíval jsem se k řece a spatřil jsem kůzlata s tlamami blízko u vody a

dotýkající se vody, ale nepila.

Kapitola XIV.

Marie porodila chlapce, pomocnice blahoslaví Boha za možnost spatřit takový zázrak, kterak panna

porodila. Vypráví to Salome, jež nevěří, ale přesvědčuje se.

1. A pak jsem spatřil jakousi ženu, přicházející dolů z hor, která ke mně řekla: „Kam

jdeš, muži?"

2. A já jsem jí řekl: „jdu hledat nějakou židovskou pomocnici porodu."

3. A odpověděla: „Kde jest žena, která má porodit?"

4. A tu jsem odpověděl: „V jeskyni a je mi zasnoubena."

5. A tu řekla pomocnice porodu: „Není tvojí ženou?"

7. Josef odpověděl: „je to Marie, která byla vychována ve svatyni svatých, v domě

Pána, a byla mi dána losem a není mojí manželkou, nýbrž počala z Ducha

Svatého.

8. A pomocnice porodu pravila: „Je to pravda?"

9. A on odpověděl: „Pojď a viz."

10. A pomocnice porodu šla s ním a stanula v jeskyni.

12. A potom jasný oblak zakryl jeskyni a pomocnice porodu řekla: „Tohoto dne je

moje duše zvelebena, neboť moje oči spatřily překvapující věci a spása je

přinesena Izraelským."

14. Ale náhle se z oblaků stalo veliké světlo v jeskyni, takové, že jejich oči ho

nemohly snésti.

15. Ale světlo se pomalu zmenšovalo, až se objevilo dítě, které sálo z prsů své matky

Marie.

18. A tu pomocnice porodu zvolala: „Jaký je to dnes slavný den, když oči moje

spatřily tyto neobyčejné události!"

19. A pomocnice porodu vyšla z jeskyně a potkala ji Salome.

20. A pomocnice jí řekla: „Salome, Salome, řeknu ti nejúžasnější věc, kterou jsem

viděla."

21. „Panna porodila, což jest proti přírodě."

22. A Salome k tomu odpověděla: „Tak, jako žije Pán můj a Bůh, neuvěřím, že panna

porodila, dokud neobdržím o tom důkazů."

23. A pak Salome vešla do jeskyně a pomocnice řekla: „Marie, ukaž se, neboť k vůli

tobě vznikl veliký spor."

24. A Salome obdržela důkazy uspokojivé.

25. Ale její ruka uschla a ona trpce naříkala.

26. A tu řekla: „Běda mně, pro moji nepravost, neboť jsem pokoušela živého Boha a

teď mně ruka upadne."

28. A pak Salome počala prositi Pána a řekla: „Ó, Bože mých otců, vzpomeň na mne,

neboť jsem ze sémě Abraháma, Izáka a Jakoba."

31. „Neučiň mne pohaněnou mezi dětmi izraelskými, ale vrať mne zdravou k mým

rodičům!"

33. „Víš dobře, ó, Pane, že ve tvém jménu jsem vykonala mnoho dobročinných

skutků a že jsem byla tebou odměněna."

34. A pak se postavil anděl Páně před Salome a řekl: „Pán Bůh slyšel tvoji modlitbu a

proto napřáhni ruku k dítěti a pochovej je a tím budeš uzdravena."

35. A Salome naplněna největší radostí, přistoupila k dítěti a pravila: „Dotknu se ho."

37. A pak se mu počala klaněti, neboť řekla: „Toto jest veliký král, který se narodil v

Izraeli."

38. A ihned byla Salome uzdravena.

39. Potom odešla pomocnice porodu z jeskyně, žena, která byla Bohem povolaná.

40. A hle, hlas promluvil k Salome a řekl: „Neoznamuj těchto podivných věcí, které

jsi viděla, dokud dítě nepřijde do Jeruzaléma."

41. A tak Salome rovněž odešla, ospravedlněna Bohem.

Kapitola XV.

Mudrci z východu se přicházejí poklonit králi, Herodes nechává hledat chlapce.

1. Josef se pak chystal k odchodu, poněvadž v Betlémě nastal veliký poplach, neboť

z Východu přišli jacísi mudrci.

2. Kteří řekli: „Kde se narodil král Židů? Viděli jsme na Východě jeho hvězdu a

přišli jsem, abychom se mu klaněli."

3. A když to Herodes slyšel, byl nejvýš rozrušen a vyslal kněží k mudrcům a ke

kněžím a tázal se jich, v obecném domě.

4. A řekl k nim: „Kde je co psáno o králi Kristovi a kde by se měl narodit?"

5. A oni mu pak řekli: V Betlémě, v Judei, neboť tak jest psáno: A ty Betleme, v

zemi Judské, nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými, neboť z tebe přijde vládce,

který bude vládnouti mému lidu izraelskému.

7. A Herodes poslal pryč přední kněží a tázal se mudrců v městském domě a řekl k

nim: „Jaké znamení jste viděli, které by se týkalo krále, jenž se narodil?"

9. Odpověděli: „Viděli jsme neobyčejně velikou hvězdu, zářiti mezi hvězdami na

nebesích, která tak ostatní hvězdy přezařovala, že se staly neviditelnými a poznali

jsme podle toho, že v Izraeli se narodil velký král a proto jsme přišli, abychom se

mu poklonili."

10. A pak řekl k nim Herodes: „Jděte, a pilně se dotazujte. A jestliže dítě naleznete,

přineste mi zprávu, abych mohl také přijíti a klaněti se mu."

11. A tak mudrci odešli a hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi až

přišla a zastavila se nad jeskyní, kde dítě bylo s Marií, svojí matkou.

12. A potom přinesli svoje poklady a obětovali mu zlato, kadidlo a myrhu.

13. A poněvadž ve snu byli varováni andělem, aby se nevraceli k Herodesovi přes

Judeu, odešli do své vlasti jinou cestou.

Kapitola XVI.

Herodes nařizuje pobít novorozence, Marie s Alžbetou schovávají děti. Na Herodesův příkaz je zavražděn

velekněz Zachariáš, Simeon se stává veleknězem. Jakub stvrzuje svoje autorství.

1. Když pak Herodes pozoroval, že mudrci ho oklamali, rozhněval se velice a nařídil

jistým mužům, aby šli a pobili všechny děti, které byly v Betlémě až do stáří dvou

let.

2. Ale Marie, slyšíc, že jsou děti vražděny, u velikého strachu, vzala dítě a zavinuvši

je do plenek, položila je do jeslí pro voly, neboť v hospodě nebylo pro ně místa.

3. Také Alžběta, slyšíc, že budou hledati jejího syna Jana, vzala ho a odešla s ním do

hor a hledala nějaké místo, kde by ho ukryla.

4. Ale nemohla žádného tajného místa najíti.

5. A pak naříkala pro sebe a řekla: „·O horo Pána, přijmi matku s dítětem!"

6. Neboť Alžběta nemohla vyšplhat na horu.

7. A hora se okamžitě rozevřela a přijala je.

8. A tu se jim zjevil anděl Páně, aby je chránil.

9. Ale Herodes hledal Jana a poslal služebníky k Zachariášovi, když právě konal

bohoslužby u oltáře a řekl k němu: „Kde jsi uschoval svého syna?"

10. Odpověděl jim: „Jsem sluha boží a sluha před oltářem - jak bych mohl vědět, kde

je můj syn?"

11. A také služebnictvo se vrátilo a řeklo Herodesovi, co slyšelo. Herodes se tím

rozpálil a pravil: „Nemá snad býti tento jeho syn králem izraelským?"

12. A poslal nanovo služebníky k Zachariášovi, řka: „Pověz nám pravdu, kde je tvůj

syn, neboť víš, že tvůj život je v mé ruce."

13. A tak služebníci odešli a pověděli mu vše.

15. Ale Zachariáš odpověděl jim: „Jsem mučedníkem pro Boha a jestliže proleje

Herodes moji krev, i Pán přijme moji duši."

16. „Vězte však, že prolejete krev nevinnou."

17. Ale Zachariáš byl zavražděn u vchodu k oltáři a blíže opony.

18. Ale synové Izraelští nevěděli, kdy byl zabit.

19. A pak v hodině pozdravení vstoupili kněží do chrámu, ale Zachariáš podle zvyku

jim nevyšel vstříc, aby jim požehnal.

21. Oni však přece čekali na něj, aby je pozdravil.

22. A když viděli, že dlouho nepřichází, jeden z nich se odvážil vstoupiti na svaté

místo, kde byl oltář a tu viděl, že na zemi je krev.

23. A tu hle, řekl hlas s nebe: „Zachariáš je zavražděn, a jeho krev nebude smazána,

dokud nepřijde mstitel jeho krve.

24. A když to kněz uslyšel, bál se a odešel a řekl kněžím, co viděl a slyšel a pak

všichni vešli a viděli, co se stalo.

26. A pak střechy chrámu zahučely a byly roztrženy od vrchu až ke spodku.

27. A nemohli najíti těla, ale jenom krev ztvrdlou jako kámen.

28. A pak odešli a řekli lidem, že Zachariáš byl zavražděn a všechny kmeny izraelské

to slyšely a truchlily pro něj a naříkaly tři dny.

29. A pak kněží se radili, kdo by po něm měl následovat.

30. A Simeon a jiní kněží metali losy a los padl na Simeona.

31. Neboť obdržel ujištění od Ducha Svatého, že nezemře, dokud neuvidí Krista

přijíti v těle.

32. Já, Jakub jsem napsal tento příběh v Jerusalémě: a když nastaly nepokoje, uchýlil

jsem se na pusté místo až do smrti Herodesovy. A nepokoje v Jerusalemě

přestaly. A nezbývá mi již nic, než oslavovat Boha, že mě dal toto vědění, abych

napsal vám, kteří jste duchovní a kteří milujete Boha: jemuž patří sláva a

panování na věky věků, amen.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information