Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom,

ale voči Bohu.

Exupéry


Online

Máme online 13 hostí Designed by:

ZÁKLADNÍ OMYLY VNÍMÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ SVĚTA PDF Tlačiť E-mail 

 

ZÁKLADNÍ OMYLY VNÍMÁNÍ A PROŽÍVÁNÍ SVĚTA

"Všeprostupujícího ducha se nedotkne hřích ani dobrý skutek, ať jej vykonal kdokoli. Pokud je poznání bytostí zastřeno nevědomostí, tak jsou tyto bytosti zmatené iluzí."

Bhagavadgíta 5.15.

Tato kapitola uvede nejzákladnější jevy, které nejsou při zkoumání světa uvažovány. Tyto jevy nejsou moderními vědami popsány a jejich existenci připomínají pouze náboženské systémy. Mnoho náboženství však logický popis těchto jevů ztratilo ve složitém systému předpisů a rituálů. Pouze indický hinduismus nikdy neztratil kontinuitu a stále je schopen nejenom upozornit na tyto jevy, ale navíc i na jejich důsledky na kvalitu lidského života a dokonce nabízí i způsoby a metody odstranění problémů mysli pocházejících z těchto jevů.

1. omyl - Prožívaný svět je skutečný

"Celá duchovní cesta se odehrává pouze v naší mysli."
Šrí Ramana Maharši

Při hledání se všechny obory lidské vzdělanosti zaobírají pouze tím, co vnímají lidské smysly. Pokud však chceme osobně získat co nejvyšší přesnost zkoumání světa, potom musíme dojít až ke zdroji všeho, až ke své mysli. Ptám-li se: "Jaký je svět?", potom nejprve musím odpovědět na otázku: "Kdo jsem a jak svět vnímám?" Nejprve musím jasně zkoumat to, co vlastně zkoumám.
Je svět, tak jak ho prožívám, skutečný? Co o něm vím? Okolní svět vidím (oči vnímají světelné záření), slyším (uši vnímají zvukové vlny plynného prostředí), cítím (nos vnímá chemické vlastnosti plynného okolí), chutnám (ústa vnímají chemické složení přijímané potravy), hmatám (různé tlakové a teplotní senzory vnímají existenci pevných předmětů, kapalin a plynů), dále vnímám vnitřní informace těla (bolesti, hlad a další příjemné i nepříjemné vzruchy). Z těchto vjemů se v mysli sestaví představa světa. V mysli se vytvoří představa trojrozměrného prostoru a do něj jsou vjemy umístěny. V mysli tedy není zkoumán svět, ale jen jeho obraz sestavený z těchto jednotlivých smyslových vjemů. Kromě smyslů však zkoumající inteligence nemá žádný jiný důkaz o správnosti této představy poskládané ze smyslových vjemů.
Mysl zpracovává částečně vědomě, ale převážně nevědomě, milióny informací - myšlenek. Jednu chvíli je v představě hlavní jedna informace, po chvíli se do popředí dostává informace jiná a původní informace se v pozadí ukládá do paměti. Jakákoli informace, jakákoli myšlenka je vždy jen součástí obrazu, určitým detailem, ze kterých se výsledná představa skládá. Neexistuje žádný důkaz, že představa koresponduje s nějakým vnějším světem. Zároveň však neexistuje žádný důkaz, že vnější svět není. To důležité, co z této úvahy vychází, je poznání, že mimo představu obsahující obraz světa není pro zkoumající bytost nic jistého a i přesnost a důvěryhodnost této představy je velice nejistá.
Tato úvaha snad názorně osvětlila, že to, co běžně považujeme za skutečnost, je jen obraz světa. Zde odhalujeme první chybu v předpokladech. Při zkoumání předpokládáme, že zkoumáme svět, ale každý musí připustit, že to, co zkoumá, není svět, ale představa vzniklá v mysli. A nyní je nutno se skutečně zamyslet. Co je nutno nejdříve zkoumat, obraz světa a nebo raději fungování mysli? Není pozorovaný a prožívaný obraz světa závislý na fungování mysli více, než si dokážeme připustit?

2. omyl - Já jsem tělo.

"Nejprve poznejte, kdo jste. Pak vám bude vše jasné."
Šrí Ramana Maharši

Všem nám je od dětství vštěpován tento názor. Jsi člověk, tělo, které se narodilo do tohoto světa. To, co vidíš, jsou ostatní lidé a při pohledu do zrcadla uvidíš svou podobu. Jsi člověkem. Nikoho nenapadne, že by vše mohlo být trochu jinak.
Podívejme se však na celou věc za uvážení prvního omylu. To, co vidím je pouze vidina, představa vytvořená myslí. Odpoutejme se nyní od všech předsudků a vnímejme vše pouze jako vidinu. Uvedu malý příklad. Každý už viděl v kině film. Někdo prožívá příběh prezentovaný na plátně emotivně, pláče a směje se podle situace. Někdo vnímá příběh jen jako příběh někoho jiného a nezapojuje se do něj. Lidé, kteří filmy tvoří, vidí film jinak. Vidí jednotlivé scény, střihy, zvuky, efekty. Příběh filmu prakticky nevnímají tak jako obyčejní diváci, ale vnímají jak je celý film vytvořen. Stejně by měli lidé přistoupit i k vlastní představě vytvořené myslí. Měli by vnímat obraz na plátně mysli, měli by vnímat jednotlivé dílčí vjemy i následné zapracovávání do obrazu. Neznalý člověk se nechá vytvořenou představou klamat, znalý člověk ji vnímá jen jako představu a nenechá se jí obelstít.
Je možné vnímat část představy jako Já - já jsem toto tělo, které vidím v zrcadle a další část představy označit za Nejá - okolní svět? Pro většinu lidí je to naprosto přirozené, stejně jako tvrzení, že prožívaný hmotný svět je skutečný. Největší tajemství spočívá v tom, že označení části představy jako "Já" je čistě konstrukce mysli nad vytvořenou představou. Tato konstrukce je založená na odpozorovaných jevech a souvisí s vnuceným názorem "Já jsem tělo".
Pro většinu lidí bude další krok naprosto nepochopitelný, ale je naprosto logický. Lze sice říci, že "Já" jsem to, co vidím a prožívám ve své představě, což znamená, že "Já" jsem támhle ta ruka, támhle ta noha atd. Jednodušší a přesnější je však prohlásit "Já jsem ten, kdo vnímá" a ruka a noha jsou pouze částí vytvořené představy. Když zavřu oči, ruce i nohy zmizí z mé představy. Nevidím je. Jiné smyslové vjemy sice dále podávají informace, ale hlavní lidský smysl, zrak je do mé představy nevkládá. Pokud je "Já" ve vytvořené představě, potom se objevuje a mizí v závislosti na smyslových vjemech, což je značně nelogické. Vnímající "Já" však existuje stále, na smyslových vjemech nezávisle.
Takže když víme, že celý náš svět je představa a ta je jen obraz hmotného světa, je také správné k němu jako k obrazu přistoupit. To, že část obrazu si označíme jinak než zbytek obrazu, nemá odůvodnění. Jediný důvod je ten, že jsme se to tak naučili, což zcela určitě neznamená, že je to pravda.
Celý tento postup je určen k oddělení ducha od hmoty. Pokud připustíme, že prožívaný svět je jen představa, potom by se pokračováním názoru "Já jsem tělo" stalo vnímání "Já" pouze součástí představy, a tudíž pouze výtvorem mysli. Vnímání "Já" se novým pohledem stává sice těžko představitelným zdrojem mysli, ale je tak trvalé a naprosto nezávislé na představě, která se v mysli tvoří. "Já" jest jakýmsi pozorovatelem, který pozoruje to, co se v mysli děje.
Vy, vaše já, opravdu není tělo. Co znamená prohlášení : "Já si myslím"? Myslí si to noha či ruka? Myslí si to hlava? Myslí si to mozek? Ne. Ani mozek, tato dokonalá struktura, si to nemyslí. "Já si myslím" znamená "v mysli je nyní tato myšlenka" a ruka, noha, hlava ani mozek o ní vůbec nic neví. Stejně tak prohlášení "Já držím v ruce" není vlastní ruce. Ruka samotná vůbec neví, že něco drží. Kdo ale ví je ten, kdo celou mysl sleduje. Je to naše pravé Já, původ všech myšlenek. Je to vědomí, které si může uvědomovat signály ze smyslů a těla a řídit tělesné funkce. Je to duch, je to inteligence. Je to nepopsatelné a nepostižitelné, ale toto je naše pravé Já. Doporučuji studovat práce Šrí Ramany Maharšiho nazvané Kdo jsem Já? (Who Am I?) a Sebedotazování (Self Enquiry), kde mudrc vlastním způsobem popisuje hledání svého pravého Já.
Spojení základu nehmotného ducha, který se projevuje jako "Já" a hmotného těla je základní subjektivní omyl. Nelze velkoryse spojit vnímanou hmotu a vnímajícího ducha bez následných, byť pouze subjektivních problémů. Tyto subjektivní problémy vycházející z tohoto spojení podstatně ovlivňují fungování mysli, psychiku člověka a tím i způsob prožívání života. Musíme si však uvědomit, že pouze toto prožívání života je v konečném důsledku jediným ukazatelem kvality života bytosti.

3. omyl - Mysl funguje logicky

"Co to vlastně nutí člověka spáchat zlý čin, když je hnán jakousi silou proti své vůli?"
Bhagavadgíta 3.36.

Tento omyl je pouze doplňkem, abychom si uvědomili zásadní vliv mysli na vnímání světa a jednání lidí. Ze zkušeností víme, že různí lidé mají různé jednání v přibližně stejných situacích. Důvodem je pouze to, že situace, která vypadá objektivně stejně, je každým člověkem vnímána subjektivně různě a díky tomu i lidé různě jednají. Vše záleží na zkušenostech, schopnostech řešení problémů a sebeovládání jednotlivých lidí. Do určité míry se mysl chová logicky, ale při větší nebo dlouhodobější zátěži se začnou objevovat zkratkovitá emoční jednání, která s logikou už moc společného nemají. Záchvaty strachu, hněvu, zoufalství, pláče nebo agresivity jsou chvíle, kdy člověk již logicky nejedná. Emotivní jednání je sice objektivně trpěné, ale v subjektivním světě představuje jakousi černou skvrnu zakrývající část představy, kterou však mysl důmyslně nahradí vlastní představou. Tato představa se nikterak neliší od představy založené na smyslovém vnímání a je tudíž nerozpoznatelná. Pokud je těchto černých skvrn více, potom se velice významně podílejí na tvorbě představy, ve které daný člověk žije. V případě duševních nemocí se objektivní svět zprostředkovaný smyslovými vjemy podílí na tvorbě představy minimálně a představa je tvořena převážně poškozenou myslí. Ale i u ostatních jedinců se představa tvoří pouze za spolupráce mysli a smyslových vjemů a dlouhodobé zátěže mysli vytvářejí citlivé spouštěče nekontrolovaného chování nebo zdroje trvalých duševních traumat.
_______________________________________


Prevzaté z:  http://www.svetmysli.net/12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information