Myšlienka dňa

/////////////////////////////////////////

Krása v hlave je dočasná.

Krása v srdci je večná.

Janko B.

Online

Máme online 16 hostí Designed by:

Milování a meditace PDF Tlačiť E-mail 

 

Milování a meditace


Vztah mezi fyzickým aktem lásky a meditací nemusí být na první pohled tak patrný, nicméně existuje a je velice silný. Pokud k milování přistupujeme jako k mystické zkušenosti, stane se z něj opravdu forma jógy či meditace. Je to proto, že mezi milenci, kteří se opravdově milují, dochází během milostného spojení k úplnému „pohlcení“ jejich myslí ve  skutečný a přímý prožitek lásky. Dostáváme tak skutečně živý a kreativní akt, který naplňuje naši bytost na mnoha úrovních (fyzické, psychické, duševní a stejně tak duchovní).

Stejně jako u meditace, akt milování prožívaný bez utkvělých myšlenek týkajících se našeho prožitku anebo čehokoliv jiného, je to, co orientální tradice doporučuje za účelem dosažení mystického zážitku. Základním klíčem k úspěšné proměně běžného přístupu k sexualitě k duchovní, povznesené zkušenosti, je schopnost oprostit se  od navyklých myšlenek během smyslového aktu milování.

Meditace a sexualita

Duchovní zaměření skrze prožívání sexuality jako formy meditace se neliší od jiných technik jógy. Vlastně bychom měli stejný přístup uplatňovat ke  každé naší činnosti: při jídle, spaní, koupání, vaření, chůzi, dívání se, milování, atd. Pravdou také je, že podobný meditativní přístup vede k neuvěřitelným výsledkům. Když totiž omezujeme náš každodenní těkavý myšlenkový proces, dáváme tak větší možnost plně se projevit našim latentním podvědomým schopnostem.

To dává našim prožitkům větší sílu a současně se zvětšuje schopnost tyto energie ovládat, ne pomocí racionální mysli, ale skrze síly nadvědomí. Božská vůle a harmonie se takto odráží v jasném zrcadle našeho vědomí, čistém a nerušeném rozumovým uvažováním, které je v tomto směru omezující, osobní a egoistické.

Pokud si tedy člověk přeje proměnit svoji erotickou zkušenost v duchovní, měl by zkusit zastavit tok toho, co je obvykle označováno jako „racionální myšlení“. Můžete se zeptat: „Proč bych to měl dělat?“ a je to rozumná otázka! Odpověď je: protože tento druh myšlení (známý jako „racionální myšlení“) je omezený a také omezuje vaše prožitky. A, jak se snadné vyvodit, člověk nemůže poznat nekonečné, pokud je omezován do konečného! Zastavit na chvíli tento způsob uvažování je velmi důležité. Přesto pouhé osvobození podvědomých sil, pocitů a zkušeností, není ještě mystický stav. Ten obecně nastane, když je erotická energie sublimována a vytříbena. Nejdůležitější roli zde hraje Nadvědomí, protože prozařuje nás i naše prožitky.

milovani-meditace1.jpg Důležitý je ale i jiný element, který je označován jako „transfigurace“. Ta je podmíněna aktivní, skutečnou a kreativní vírou v určitý „vzor“ anebo božský archetyp, který je přítomen na temném a beztvarém pozadí světa podvědomí. Jasněji řečeno to znamená spatřovat ve vaší milence/milenci božský archetyp, který chováte ve svém srdci.

Vidět boha či bohyni za „obyčejným“ obrazem milované osoby a sjednotit se s tím, co má v sobě vznešeného, to je transfigurace. Takový vztah nám otevře vyšší svět a pomůže nám vnímat erotický akt jako formu meditace. A skrze transfiguraci bývá člověk obdařen duchovními schopnostmi.

Jak přistupovat k erotickým prožitkům

Orientální literatura k tomu, abychom mohli vnímat duchovní extázi během milování s úplnou kontrolou sexuálního potenciálu, doporučuje eliminovat naše myšlenky. Tantrismus uvádí, že se máme sexualitě otevřít a přistupovat k ní s „otevřenou myslí“, stavem, který bývá nazýván také „nemyšlením“ anebo „čistou myslí“.

Tento vzkaz býval často chybně interpretován doslovně a pokud není zkoumán s moudrostí, může člověk snadno nabýt dojmu, že lidé kteří prožili duchovní stavy přerušili mentální aktivitu, aby zůstali ve stavu, kdy se uzavřou vůči zbytku světa a vzdají se běžného života.

Skutečným smyslem tohoto poselství je však zastavit rozumové, verbální, konceptuální a teoretické myšlení, jinými slovy to, které věci vyhodnocuje a přiřazuje jim nějakou váhu, snaží se jim jakoby přiradit správný štítek na  základě logické reprezentace.

Díky tomuto způsobu myšlení je každé zkušenosti, vjemu nebo pocitu okamžitě přiřazena nálepka, kterou je možné vyjádřit slovně, a tím je jim dán filosofický, morální, pozitivní nebo negativní význam.

Tento pro naši dobu tak typický způsob myšlení není ze strany starověkých mystických spisů podporován a jsou naopak předkládány metody, jak jej minimalizovat, za účelem dosažení rovnováhy a harmonie mezi oběma mozkovými hemisférami, levou, logickou a racionální a pravou, intuitivní, kreativní a estetickou.

Když milování praktikované se sexuální kontinencí zabraňuje verbálnímu způsobu myšlení, uvědomujeme si hlouběji vše, co se zrovna odehrává. Cítíme, jako bychom „pili z fontány života“. Proto nás tantrické tradice vyzývá k tomu, abychom veškeré životní zkušenosti prožívali plně a přímo, a takto aktivně a kreativně také přistupovali k milostnému spojení.

Začínáme si takto více uvědomovat naše prožitky a jsme jimi obklopeni bez toho, aniž bychom se je během jejich trvání snažili nějak vystihnout slovy. Při tantrickém erotickém spojení jsou si milenci více vědomi sami sebe, protože nepřemýšlí (ve smyslu běžného použití tohoto termínu), ale nechávají se přirozeně unášet. Nedovolí svým zážitkům, aby byly filtrovány skrze omezenou „zástěnu“ neustálého vnitřního monologu.

Jakákoliv vyšší integrace zkušenosti zahrnuje schopnost extrahovat a udržet v mysli více aspektů daného problému. To je mnohem hodnotnější než ho analyzovat v čase kousek po kousku. Možnost vnímat realitu na různých úrovních, i z vesmírné perspektivy, je samozřejmě vlastnost člověka s vyšší úrovní vědomí, schopného pozorovat realitu z různých úhlů. Věc nebo nějaký jev může být analyzován např. z vitálního, tvůrčího, sexuálního, volního, citového, intuitivního, mentálního nebo duchovního úhlu pohledu.

Stejně jako meditace i erotická zkušenost nám umožňuje nazírat věci tvořivým a intuitivním způsobem. Bez popisného vnímání každého a všech vjemů a bez přemýšlení typu „tohle je velmi příjemné“ nebo „teď se cítím opravdu krásně“ můžeme naše vjemy prožívat svobodně.

Během tantrické milostné hry jsou muž i žena vjemům otevřeni, jdou hluboko do  sebe a nehodnotí se, prostě se plně prožívají. Je zřejmé, že racionální mysl zůstává i tak přítomna v komplexní struktuře takového stavu, avšak naše mysl je nyní schopna vnímat cokoliv v okolí bez jakéhokoliv úsilí.

Praktikujte během milování Reservatus Mentis

Obvyklá vize života, na kterou jsem si přivykli, zahrnuje celou škálu rozumových postojů, které můžeme považovat za „normální“. Přesto tantrická tradice dokazuje, že tento způsob „vnitřní mluvy“ musí být zredukován alespoň na takovou úroveň, kde nebrání, nedeformuje ani neomezuje intimní spojení mezi dvěma milenci, stejně tak jako i přístup k mystickým zkušenostem.

Na druhou stranu je známo, že verbální komunikace a dokonce i jazyk samotný může pramenit z neverbálního stavu mysli. Řeč, naslouchání, četba a psaní, dokonce i samomluva může být spontánní. V takovém případě nenarušují ani nijak neinterferují se samotným zážitkem.

Ďžňánajóga, kognitivní forma meditace ze které čerpá Zen, nás uvádí do  spontánního a přirozeného používání jazyka, ke kterému přistupujeme bez precizních konečných záměrů. Například když nasloucháme něčí promluvě, budeme jasněji rozumět tomu co nám tato osoba říká, když nebudeme využívat po každé větě induktivní způsob myšlení, analýzy a „štítkování“ (ve smyslu přiřazování odpovídající popisné nálepky).

Díky tomuto ztišenému stavu mysli, nazývaném někdy Reseratus Mentis, jsou vjemy velmi přesné a člověk může vnímat i ty nejzanedbatelnější maličkosti. Za účelem dosažení tohoto duševního stavu se jogíni třeba koncentrují na různé části těla, na zvuk manter nebo cvičí specifické pozice, podle cesty jógy, kterou sledují (hathajóga, lajajóga, džňánajóga, kundalinijóga, atd.).

Význam těchto cvičení spočívá ve ztišení a relaxaci mysli. Podobné cviky jsou velmi užitečné také lidem, kteří trpí napětím a stresem, nebo jejich práce zahrnuje nadměrné používání induktivního, logického aspektu mysli (tudíž je nadbytečně vytěžována levá část mozku). Může se ale stát, že nám podobná cvičení v porovnání s radostí, vášní, nespoutaností a intenzitou erotické hry připadnou poněkud nudná. A co by se nám v takovém porovnání nezdálo nudné? Vždyť je to nejkrásnější a nejvíce transfigurativní část našeho života. Smyslnost byla často potvrzena jako nejrychlejší, nejsnazší a nejpřirozenější cesta k mystickým prožitkům a velkých duchovním naplněním lidmi, kteří jsou si vědomi toho co činí a co chtějí.

Vědomé odevzdání se erotickému prožitku vyvolává stav jógy

Mystické prožitky nastávají díky spontánní a úplné absorpci vědomí a díky zaměření se na každý moment erotického spojení, zatímco se vzdáme myšlenek ohledně naších cílů, toho, zda si vzájemně vyhovujeme, či ohledně jakýchkoliv jiných věcí, které nám mohou přijít na mysl. Úmyslné odevzdání se milostné zkušenosti má za přímý důsledek duševní klid a intenzivní zkušenost stavu jógy.

Východní tradice hovoří velice jasně pokud tvrdí, že úplné zakoušení jednoho nebo i více vjemů vyvolává stav duševního ticha, stav, ve kterém oba milenci mohou snadno vnímat blaženost čisté lásky.

Tato pravda může být vyjádřena i odlišnými způsoby. Henri Maspero řekl, že „pro taoisty je místem moudrosti a ducha srdce – a ne mozek“. Mozek je symbolicky orgánem jazyka, teorií a víry, jeho použití je zjevné a mimo pochybnosti. Zároveň však nemá kvality srdce, které je orgánem intuice a přímého vnímání. Taoisté již tenkrát věděli co my víme nyní, že tento rozdíl se nevztahuje ke skutečným fyzickým orgánům mozku a srdce, ale ke dvěma různým způsobům „přemýšlení“, koncepčnímu a jednajícímu.

Hlavním rysem tantrického přístupu k životu a k prožitkům je podle Eliadeho neasketický a nespekulativní přístup, tedy plná účast vědomí bez analýzy či popisu našich pocitů. Samozřejmě to neznamená, že když máme praktikovat tantrické cvičení nebo se zapojit do tantrického milování, nebudeme vědět co cítíme. Je to přesně naopak! Tantra bývá nazývána „tou, jenž nás osvobozuje z iluze“ a je tak tomu plným právem.  V tomto případě je iluze (Mája) kouzlo slov, jazyka, konceptů a teorií. Jednoduše se jedná o záměnu mezi skutečností a způsobem jak ji popisujeme, mezi územím a jeho mapou, mezi jídlem a jídelním lístkem, apod. Menu má svoji hodnotu, jenže se ho příliš nenajíme.

Když se milujeme, když přestaneme přemýšlet, nastane vždy něco zajímavého: jsme schopni se dokonale koncentrovat na přítomnost a na to, co se právě odehrává. Je to tehdy, kdy minulost a budoucnost nás už nijak neovlivňují, když jsou od sebe odděleny tím nejvyšším způsobem, jako dvě kapky deště, které se snáší spolu k zemi v jediné průhledné kapce.

Stejně tak dva milenci prožívají extázi a sjednocení, opravdové propojení, ne jen symbolické nebo neucelené, ale takové, které obsahuje možnost postoupit dále k vyššímu druhu spojení s nejzazší realitou, se stavem jógy.


Prevzaté z: http://www.jogin.cz/Milovani-a-meditace/12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


Posolstvo jednorožcov – február 2012

Milovaní priatelia. Posielame vám naše hrejivé, láskyplné energie do vášho zimného, mrazivého času. Aj keď na niektorých miestach Zeme je momentálne veľká zima, sú veci, ktoré vás hrejú, v niektorých prípadoch sú až vriace. Nedivte sa tomu, postupne sa odhaľuje pravda a lož, omyly, ale aj tvrdohlavé, falošné, vykonštruované ilúzie.

Nechceme vás o týchto veciach poučovať, nenáleží nám posudzovať a ani vytýkať neprávosti, ktoré robia niektorí vaši vládcovia a ich napomáhači. Vieme, že nakoniec pravda, čo v našom svete je, bezpodmienečná láska, nakoniec vo vašom svete , v srdciach zvíťazí.

Milovaní, to čo sa deje teraz celosvetovo, je len začiatok niečoho veľkolepého. LÁSKA, ktorú ste poznali sa premenila na BEZPODMIENEČNÚ LÁSKU. Samozrejme, všetko má svoj čas, aby sa to etablovalo do vašich životov, a záleží len na vás, či to naozaj chcete alebo nie. Je to o vás, o vašich životoch, o vašich existenciách, o vašej budúcnosti. Celý duchovný svet, všetky anjelské, svetelné bytosti sa radujú spolu s nami nad vašim veľkolepým úspechom. Vibrácia Zeme sa definitívne zmenila. Gaia prijala, ukotvila lásku Agapé do svojej existencie. V tomto smere ste jej pomohli aj vy vaším úsilím o prijatie tejto milujúcej energie pri otváraní energetických brán minulí rok, s pochopením a prijatím potreby zmeny vo vašich životoch.

Je len začiatok roka 2012 a myslíme si, že aj vy jasne vidíte prichádzajúce zmeny vo vašom 3D svete. Niektorí z vás majú chaos v sebe a rovnako vidia chaos okolo seba. To patrí k tejto dobe. Nevedomie vystupuje do popredia, čo aj musí, nakoľko takýmto spôsobom ustupuje novým vibráciám lásky. Je to jasná správa pre vás. Môžete sa snažiť bojovať proti tomu, chcieť pochopiť s vašim rozumom, súčasným, starým, pomaly odchádzajúcim vedomím, no nakoniec aj tak pochopíte, že je to márny boj, snaženie. Jediné, čo vám ostane a veríme milovaní, že prídete na to skoro je, že začnete spolupracovať, cez lásku prekročíte tieň vášho strachu a vaše starosti odovzdáte do rúk najvyššej moci.

Ďalšou pomôckou pre vás momentálne je komunikácia. Jedine otvorenosť a komunikácia vám odhalí, kto vám rozumie a kto nie, kto je na vašej vibračnej úrovni a kto nie. Zbytočne budete dávať svoje energie ľudom, ktorí vám nerozumejú, idú svojim tempom a svojou cestou. Ak si myslíte, že im pomôžete, nakoniec zistíte, že ste strácali čas a pre vás to môže znamenať stratu najcennejšieho času v Teraz a Tu, keď všetci s láskou v srdci očakávame vzostup. Všetci v 5D sme ako bratia a sestry a milujeme jeden druhého, nerobíme žiadne rozdiely medzi sebou. Ak vaše vedomie stále budete vedome udržiavať v 3D, nedokážete prijať potrebné vibrácie k vzostupu. Ak je to vaša voľba, tak pre vás nič nemôžeme urobiť, jedine vás s láskou rešpektovať.

Priatelia naši milovaní, vieme, že málo viete o 5D, nepoznáte to tam a tak aspoň obrazne vám chceme máličko niečo ukázať z tejto dimenzie. Dáme vám menší návod a vyskúšajte si to. Ak sa vám to bude páčiť, veríme, že pochopíte dôležitosť zmeny vášho vedomia. Celá práca je v tom, že začnete snívať, predstavovať si niečo, tak ako ste to robili ako deti. Verte svojim predstavám, berte to ako niečo hotové, precíťte ich, stotožnite sa s nimi. Pre niektorých dospelých je to možno novinka a neveria takýmto rozprávkam. Skúste to a sami uvidíte, či sa vám nesplní váš sen. Samozrejme nedávajte tomu podmienky času a ani formu uskutočnenia. To všetko nechajte na vyššie sily. Buďte pozorovateľmi a zároveň aj tí, ktorí čakajú na svoju vysnívanú odmenu. Niekedy k tomu, aby sa to mohlo uskutočniť, treba urobiť takú malú drobnosť. Pohnúť sa z miesta. Pečené holuby, ako to hovorievate, nepadajú z neba, a tak aj v tomto smere sa to občas stane, že aj vy budete musieť určité kroky urobiť, aby sa váš sen uskutočnil. Je to ako s autom. Chcete auto, ale nemáte vodičský preukaz. Vesmír vás tak miluje, že to auto vám dá, ale až vtedy, keď si urobíte príslušné skúšky a dostanete ten preukaz. Vesmír vám dáva najlepšiu kvalitu a vy musíte byť pripravení na tú kvalitu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si vaše rozhodnutia pevne stanovili, ale z druhej strany ak cítite, že k dosiahnutiu cieľa potrebujete vykonať nejaké zmeny, tak ich urobte. Všímajte si vaše rozhodnutia a rovnako si všímajte, čo sa deje okolo vás. Pokiaľ je to horšie alebo nič sa nedeje, chybu hľadajte v sebe. Niečo robíte zle. Vaša rozhodná otvorenosť a úprimnosť voči sebe samým vám pomôže nájsť chybné úsudky, vnútorné vedenie, zbytočné ilúzie. Sami zistíte, že ak na tomto budete pracovať, tak sa zmenia okolo vás vaše stresové situácie, opäť zažiari slniečko vo vašom živote.

Tieto rady vám predávame s láskou, aby ste dosiahli váš životný zámer, pre ktorý ste sa inkarnovali do Teraz a Tu v 3D. Majte na pamäti milovaní, že na prvom mieste by ste mali mať váš životný plán. Ak by pre vašu dušu nebolo tak dôležité, aby ste boli v inkarnácii pri vzostupe, tak by ste určite neboli tu. Ak ste tu, tak vaša duša výslovne túži po vzostupe. To ostatné a ostatní sú len pomocníci k dosiahnutiu vášho duchovného zámeru.

Uvedomujeme si, že tento rok je dôležitý nielen pre vás, ale aj pre celý vesmír. Zmeny, ktoré sa uskutočňujú vo vašich životoch na vašej nádhernej planéte Zem majú nesmierny význam pre celú vašu slnečnú sústavu, galaxiu a galaxie, vesmír, vesmíry. Zatiaľ ste dokázali veľa, aj keď to tak možno vo vašich životoch nevidieť. Celkovo sa vibrácie ľudí zmenili k lepšiemu. Preto vám budeme naďalej pomáhať, ak o to budete stáť, navštevovať tých, ktorí sa priblížili na jeden krok k nášmu svetu. Určite ste si všimli, že nás niektorí stále častejšie vidíte, či už vo vašich snoch, meditáciách, rozjímaniach. Sme s vami stále a milujeme vás.

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies. Pre viac informácií o cookies a o možnostiach ako ich vymazať nájdete tu.

Potvrdením súhlasíte s používaním cookies na tejto web stránke.

EU Cookie Directive Module Information